Simultaneïtat d'estudis d'ESO o Batxillerat amb estudis de música


Els alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO o batxillerat en els termes que s'indiquen en aquest document.


En cas de complir els requisits establerts heu de presentar al centre:

ESO:

Batxillerat:

ESO i Batxillerat:
 • Certificat expedit per l'escola de música autoritzada o conservatori on s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l'ESO o batxillerat

Quadre resum:ESO / MÚSICA

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació A

Cursant entre 3 i 4 hores

Situació B

Cursant 4 hores o més

Reducció màxima per curs


 • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)

 • música (matèria comuna de 1r a 3r)
 • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)
 • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)

 • música (matèria comuna de 1r a 3r)Reducció –convalidació– segons models:

Reducció –reconeixement– segons models:

CMU1 - Certificat conservatori o centre professional

EMU1 - Sol·licitud alumnes

EMU2 - Resolució

CMU2 - Certificat escola de música autoritzada

EMU1 - Sol·licitud alumnes

EMU3 - Resolució

EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral


(*) Aquesta matèria específica de 4t d'ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l'itinerari escollit per l'alumne no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.
BATXILLERAT / MÚSICA

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació A

Cursant entre 3 i 5 hores

Situació B

Cursant 5 hores o més

Reducció màxima


 • 4 hores franja d'optativitat per curs

 • 4 hores d'una matèria de modalitat d'un dels dos cursos
 • 4 hores franja d'optativitat per curs
 • 4 hores franja d'optativitat per curs

 • 4 hores d'una matèria de modalitat d'un dels dos cursos


 

Requisits:

 • cursar estudis en una escola de música autoritzada,

 • haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional de música,

 • cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grupReducció –convalidació– segons models:

Reducció –reconeixement– segons models:

CMU1 - Certificat conservatori o centre professional

BMU1 - Sol·licitud alumnes

BMU2 - Resolució

CMU3 - Certificat escola de música autoritzada

BMU3 - Sol·licitud alumnes

BMU4 - Resolució

CMU3 - Certificat escola de música autoritzada

BMU3 - Sol·licitud alumnes

Resolució DGFPIERE