Informació General

Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació del Consell Escolar la direcció ha de convocar eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació establerta i el calendari  següent.

Podeu consultar el cens al taulell d'anuncis del centre per tal de comprovar que hi esteu inscrits.

Si voleu presentar candidatura, heu de fer arribar la sol·licitud de presentació de candidatura a la secretaria del centre abans del 14 de novembre

Candidatures presentades

Composició del Consell Escolar: 20 membres

 

 Director

1 PAS


7 Membres del claustre

(Renoven 3 places)

Cap d'Estudis

Representant de l'Ajuntament

3 Alumnes

( Renova 1 plaça)

Secretària

Representant de l'AMIPA

3 Pares o Mares Alumnes

(Renoven 2 places)

  

1 Representant del Personal d'Atenció Educativa

 

A continuació trobareu informació sobre les funcions del consell escolar, sobre la seva composició i sobre el procés electoral.

 


Normativa: