Categories
Alumnat
General
Notícies
Renovació del Consell Escolar[General]
Dimarts, 23 d'octubre de 2018

S’ha convocat el procès per a la renovació dels membres del Consell Escolar. Trobareu informació a la pàgina web del nostre centre a l'apartat Eleccions Consell Escolar. El Consell Escolar és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació, seguiment i avaluació general de les activitats que es fan a l’institut.

Pel que fa l’INS Pere Alsius el Consell Escolar té la següent composició de 20 membres:

  • El director, que el presideix.
  • El cap d’estudis.
  • El representant del personal d’administració i serveis.
  • El representant del personal d'atenció educativa
  • La representant de l’Ajuntament de Banyoles
  • 7 representants dels professors elegits pel Claustre.
  • 3 representants de l’alumnat.
  • 3 representants del pares i mares de l’alumnat.
  • 1 representant de l’AMPA.
  • La secretària del centre, que actua com a secretària del Consell,

La renovació de persones membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector del professorat, dels pares i mares i dels alumnes. En aquestes eleccions caldrà elegir 3 representants del professorat, 1 representant de l’alumnat i 2 representants dels pares i mares, que tindran la condició de membres electes per 4 anys.

Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, i tots els i les alumnes de l’institut poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar. El cens provisional es troba penjat al tauler del vestíbul. És important que comproveu les vostres dades, i que en cas d’haver-hi errades, feu la reclamació a la secretaria del centre, dins del termini establert en el calendari.

Us encoratgem a participar en aquest procés. Tothom que estigui interessat en presentar candidatura o bé desitgi més informació, pot posar-se en contacte amb l’equip directiu o amb qualsevol de les persones membres de l’actual Consell Escolar. Trobareu informació sobre les seves funcions, composició i funcionament al Reglament de Règim Intern del centre que teniu a la nostra pàgina web i també al web del Departament d’Ensenyament.

CALENDARI


5 de novembre de 2018

Convocatòria de les eleccions als consell escolar

6 de novembre de 2018

Publicació del cens provisional d'electors de cada sector

9 al 13 novembre de 2018

Presentació de reclamacions en relació al cens d'electors

7 al 14 de novembre de 2018

Presentació de candidatures

6 de novembre de 2018

Sorteig dels membres de les meses electorals

13 de novembre de 2018

Constitució de les meses electorals de cada sector

15 de novembre de 2018

Publicació del cens definitiu d'electors de cada sector

Resolució de reclamacions a cens electoral

Publicació de les candidatures de cada sector

29 de novembre de 2018

Elecció dels representants del professorat, si s’escau*

Elecció dels representants dels pares i mares, si s’escau*

Elecció dels representants de l'alumnat, si s’escau*

20 de desembre de 2018

Constitució del nou Consell Escolar. Presa de possessió dels nous membres.

* Tal i com es recull a les Normes de Funcionament i Organització del Centre, en el cas que en qualsevol dels sectors el nombre de candidats presentats sigui igual que el nombre de vacants a cobrir, la mesa electoral del sector proclamarà als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació. En cas de produir-se aquesta circumstància se’n farà publicitat a la web del centre.