Calendari del procès de renovació del Consell Escolar

5 de novembre de 2018

Convocatòria de les eleccions als consell escolar

6 de novembre de 2018

Publicació del cens provisional d'electors de cada sector

9 al 14 novembre de 2018

Presentació de reclamacions en relació al cens d'electors

7 al 14 de novembre de 2018

Presentació de candidatures (Sol·licitud)

6 de novembre de 2018

Sorteig dels membres de les meses electorals

13 de novembre de 2018

Constitució de les meses electorals de cada sector

15 de novembre de 2018

Publicació del cens definitiu d'electors de cada sector

Resolució de reclamacions a cens electoral

Publicació de les candidatures de cada sector


29 de novembre de 2018

Elecció dels representants del professorat, si s’escau*

Elecció dels representants dels pares i mares, si s’escau*

Elecció dels representants de l'alumnat, si s’escau*

Elecció dels representants del PAS, si s’escau*

20 de desembre de 2018

Constitució del nou Consell Escolar. Presa de possessió dels nous membres.

 

* En el cas que en qualsevol dels sectors el nombre de candidats presentats sigui igual que el nombre de vacants a cobrir, la mesa electoral del sector proclamarà als candidats com a representants del sector al consell escolar del centre sense necessitat de procedir a la votació. En cas de produir-se aquesta circumstància se’n farà publicitat a la web del centre.